Claudiu Zamfir

Rezultate Măsura 1-2022: LISTA preliminară a firmelor calificate la microgranturile de 5.000 EUR fiecare- ultimul număr RUE care prinde buget momentan

Thumbnail

S-a afișat lista preliminară a firmelor eligibile și ne-eligibile la ajutoarele de stat de câte 5.000 de euro, în urma pre-evaluării automate a aplicanților la Măsura 1 -microgranturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, în baza OUG 61/2022, dar atenție și la termenele de contestații, clarificări și semnare a contractelor de finanțare!

Sunt 10.000 firme calificate la finanțare, în urma pre-evaluării automate, din totalul de 32.153 de aplicanți. Conform listei preliminare întocmite de APIA în urma evaluării automate, ultimul solicitant eligibil care se încadrează în bugetul de 50 milioane euro este la nr. de ordine RUE 10455: ILLE IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ.

În total, în urma pre-evaluării automate au fost găsiți 31.200 de solicitanți care erau eligibili, dar numai primii 10.000 înscriși prind bani din bugetul disponibil. Alți 953 de solicitanți au fost respinși automat ca nerespectând criteriile de eligbilitate. Atenție, că se pot face contestații și verificări ulterioare!

Consultă AICI lista rezultatelor preliminare la Măsura 1 - microgranturi de capital de lucru de câte 5.000 euro pentru SRL, PFA, întreprinderi individuale și familiale din sectorul agro-alimentar.

Consultă AICI Ghidul solicitantului Măsurii 1-2022 și anexele sale.

„Lista nominala cu cererile de finantare depuse in cadrul apelului pentru masura de microgranturi, in conformitate cu datele primite de la administratorul tehnic al platformei IMM RECOVER. Precizam ca aceasta cuprinde toate cererile de finantare depuse, precum si pre evaluarea realizata de sistemul informatic. In ceea ce priveste lista finala a beneficiarilor, se va tine cont de prevederile art.8 din OUG nr.61/2022 "Cererile de finantare depuse in cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finantare in ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite in Ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si in limita fondurilor alocate conf art. 4 alin (2)" - au transmis Ministerul Agriculturii și agenția sa de plăți, APIA.

Ce urmează, potrivit ghidului Măsurii 1:

 

  • Termene importante la Măsura 1: semnare cotracte, contestații, clarificări, implementare

6.1. Pre-evaluarea și contractarea
(1) APIA - CJ încheie contracte de acordare a ajutorului de stat, în limita creditelor bugetare și de  angajament aprobate potrivit legii, pe baza pre-evaluării realizate prin platforma informatică IMM  Recover și a existenței declarațiilor pe propria răspundere aferente cererilor de finanțare (formularele de înscriere) depuse de beneficiari.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 52, din Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările  și completările ulterioare, angajarea cheltuielilor publice determinate de încheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se face pe baza contractelor încheiate cu respectarea prevederilor alin. (1), cu respectarea condiției de verificare până la data plății aferentă contractului de acordare a ajutorului de stat, dacă pre-evaluarea realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover este în conformitate cu documentele anexate precum și în concordanță cu criteriile de eligibilitate menționate în prezentul ghid.
(3) Aplicanții care, în urma pre-evaluării electronice, nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor primi Decizie de respingere semnată de Directorul executiv al CJ APIA.
(4) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii. Înainte de a se adresa instanței de judecata, solicitantul trebuie sa urmeze procedura plângerii prealabile.
(5) Solicitantul se poate adresa CJ APIA de care aparține, formulând o contestaţie, în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii actului respective pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere online cu documentele justificative depuse.
(6) Contestaţia se formulează în aplicația electronică şi va cuprinde:
- datele de identificare ale solicitantului;
- obiectul contestaţiei;
- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
- dovezile pe care se întemeiază;
- semnătura reprezentantului legal.
(7) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de solutionare a contestaţiei din cadrul CJ APIA formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.
(8) Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email/front office.
(9) În situația în care beneficiarul ajutorului de stat obține decizie de soluționare a contestației în favoarea sa ulterior datei de 30 iunie 2022, cheltuielile cu acordarea ajutorului de stat se suportă din bugetul de stat, după alocarea de către Ministerul Finanțelor a sumelor necesare în bugetul MADR/APIA.
(10) Pentru aplicanții acceptați în urma pre-evaluării, în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de acordare a ajutorului de stat care se va regăsi în contul aplicantului și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor introduce codul IBAN al întreprinderii (deschis la bancă comercială), vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație în maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în schema de ajutor – OUG nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022.

Aplicanții/solicitanții care nu semnează și nu transmit contractul de acordare a ajutorului de stat până la termenul limită prevăzut în legislația schemei și în prezentul ghid , vor primi Decizie de respingere semnata electronic de Directorul executive al CJ APIA, transmisă prin contul din aplicație.

(11) În situația în care, după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover și verificările efectuate de MADR/APIA/ APIA – CJ până la data efectuării plății, referitoare la respectarea condițiior de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezoluțiunea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.

(12) Contractele de acordare a ajutorului de stat încheiate de CJ APIA vor conține în mod obligatoriu o clauză de rezoluțiune a contractului de plin drept fără notificare și fără intervenția instanței de judecată, cu următorul conținut:
”În situația în care se constată neconcordanțe între pre-evaluarea cererilor de finanțare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover și verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plății, referitoare la respectarea condițiilor de eligibilitate 7especti măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată”.

(13) În situația în care MADR/APIA/APIA – CJ/AM POC constată că aplicanții nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate sau nu repectă prevederile prezentului ghid, în orice moment de la data transmiterii formularelor și până la finalizarea perioadei de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani, aceștia vor primi Decizie de respingere, respectiv Contractul încetează prin rezoluțiune de plin dreptși după caz, grantul respectiv.

6. 2. Verificarea şi plata beneficiarilor

(1) Verificarea solicitărilor şi implementarea Programului se va realiza de către administratorul schemei Microgranturi, MADR/APIA Centrele Județene ale acesteia. Formularele şi documentaţia care intră în verificare în limita bugetului vor fi verificate la nivelul  Centrelor județene ale APIA.

(2) Verificarea formularelor și documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate, în baza documentelor justificative încărcate în aplicație și a datelor preluate automat de către aplicație. Pentru solicitanţii la care, în urma verificărilor, se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover și documentele anexate cererii de finanțare (formularului de înscriere), respectiv cu condițiile de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezoluțiunea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.

(3) Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la program publicate pe site-ul http://granturi.imm.gov.ro., precum şi cele trimise pe adresa de corespondenţă. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă, prin intermediul aplicaţiei în front-office, Scrisoare de solicitare clarificări. Clarificarile solicitate se trimit de către aplicant în aplicaţia electronică de înscriere, în 2 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului, respectiv rezoluțiunea contractului de acordare a ajutorului de stat sau recuperarea ajutorului acordat, după caz. Dacă în urma analizei documentaţiei integral completate in urma transmiterii raspunsului la scrisoarea de clarificare, se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere. Nerespectarea prevederilor prezentului ghid conduce, de asemenea, la respingerea proiectului.

(4) Dacă, în urma verificărilor, se constată că aplicantul a îndeplinit condițiile de eligiblitate și a respectat prevederile prezentului ghid , CJ APIA autorizează la plată microgranturile
(5) După semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat și verificarea respectării condițiilor de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, APIA Centrul județean efectuează plățile către beneficiari pe seama autorizării plății și încarcă în aplicația electronică (SVAP și IMM Recover) ordinele de plată.
(6) Beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres (model anexa nr. 6) privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM POC/MADR/APIA/APIA - CJ să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant.
(7) Contractul de acordare a ajutorului de stat va fi reziliat și alocația financiară nerambursabilă acordatăva fi recuperată, împreună cu dobânzile accesorii aferente, în cazul în care beneficiarul a plătit, din contul proiectului, cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3(1). Sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat, elaborată de APIA care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat;

(9) Toate plăţile din cadrul prezentei măsuri se efectuează numai prin transfer bancar nefiind permise retrageri din conturile de proiect și nici plăți în numerar ale cheltuielilor eligibile.
(10) Beneficiarul poate primi micrograntul în valoare de 5000 de euro, respectiv 24.739 lei
(11) Toate termenele prevăzute în prezentul ghid se calculează astfel:
a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare.
c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.

 

  • Măsura 1-2022: Cheltuieli eligibile

4.2. Prin prezenta măsură se finanţează în ordinea depunerii cererii de finanţare, în următoarele condiţii: ajutor financiar nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, respectiv 24.739,00 lei.

4.3. (1) Beneficiarii pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

(2) Cheltuielile efectuate din microgranturi, menționate mai sus trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

(3) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MADR/APIA după depunerea raportului de progres (model anexa nr. 6), pe un eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

(4) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

(5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

(6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.

(7) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.(8) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing și nici cheltuielile cu chiria activelor corporale.

(9) Ca excepție față de punctul (8), sunt eligibile cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat pentru sediul social/punctul de lucru înregistrat în care se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

(10) In cadrul acestei măsurinu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi aferente acestora și nici, garanțiile de orice fel

 

  • Comunicate de presă la Măsura 1

10.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menţionate şi în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă aplicarea unor corecţii financiare.

10.4 Conform Manualului de identitate vizuală, obligațiile beneficiarului sunt:
• Publicarea de anunțuri sau comunicate de presă la începutul și la finalizarea proiectului;
• Expunerea într-un loc vizibil a unui afiș pentru proiectele de investiții pentru care valoarea contribuției publice este mai mică de 500.000 euro;
• Utilizarea de autocolante și/sau plăcuțe pentru mijloace fixe care, conform legislației contabile naționale depăşesc valoarea de 2.500 lei şi au o durată de viață mai mare de un an

StartupCafe.ro, site mass-media cu experiență de 7 ani în presa de business, va oferi și beneficiarilor de la noile ajutoare de stat din 2022 serviciul de publicare a anunțurilor/comunicatelor mass-media necesare în proiecte, în aceleași condiții de până acum.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
43290
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri