Claudiu Zamfir

Granturi IMM de max. 500.000 EUR: S-au deschis înscrierile la Acțiunea POC 4.1.1 Bis

actiunea 411 bis

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din industria alimentară și construcții se pot înscrie online, începând de marți, 25 octomrbie 2022, la Acțiunea POC 4.1.1 Bis, pentru șansa de a obține granturi de câte 50.000-500.000 de euro pentru investiții.

UPDATE 29 octombrie 2022: în perioada 25-29 octombrie, ora 13.50, s-au înscris 522 de aplicanți la granturile IMM de max. 500.000 EUR, dintre care 403 din construcții și 119 din industria alimentară. Înscrierile continuă până luni, 31 octombrie 2022, ora 23:59:59. Succes!

UPDATE 26 octombrie 2022, ora 14.40: S-au depus 103 proiecte, dintre care 75 pe zona de construcții și 28 pentru industria alimentară. Înscrierile continuă.

Proiectele se depun AICI, pe portalul de granturi IMM Recover, în perioada 25 octombrie 2022, ora 10.00 - 31 octombrie 2022, ora 23:59:59.

Astfel, pe portalul IMM Recover, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, a deschis  cele 2 apeluri de proiecte aferente Acțiunii 4.1.1 – Investiții în activități productive, respectiv:

 • "Acțiunea 4.1.1 BIS Investiții în retehnologizare în domeniul alimentar" și
 • "Acțiunea 4.1.1 BIS - Investiții în retehnologizare în domeniul construcțiilor”.

În prima jumătate de oră au fost depuse 3 proiecte: 2 la construcții, 1 pentru industria alimentară.

Ghidul și alte resurse utile la Acțiunea POC 4.1.1 Bis

Detalii privind apelurile de proiecte POC (Măsura 411 si 411 BIS) sunt disponibile apelând Call center-ul MIPE la numărul 031.9268 – Tasta 2.

Acțiunea POC 4.1.1-Bis - ce granturi se oferă firmelor românești

Obiectivul apelului îl reprezintă refacerea capacității de reziliență a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea în retehnologizare, în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 290.000.000 euro, din care 150.000.000 euro FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro cofinanțare de la bugetul de stat, precum și diferența până la bugetul maxim alocat, respectiv 110.929.702 euro din fonduri ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Granturile se acordă pentru investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, destinate retehnologizării:

 •     sub forma de ajutor de stat regional, cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
 •     au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021;
 •     cofinanțarea proprie a beneficiarilor se asigură în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni.

Granturi IMM pentru retehnologizare 2022: Condiții de eligibilitate a solicitantului

IMM-urile (inclusiv microîntreprinderi) beneficiare trebuie să îndeplininească cumulativ o serie de condiții, printre care:

a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;

b) sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;

e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;

f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;

g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publiceinit, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;

h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;

i) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;

j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului;

k) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;

l) nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

Lista codurilor CAEN eligibile la Acțiunea POC 4.1.1 Bis figurează la Anexa 2 la OUG 122/2022, care înlocuiește anexa 3 a OUG 113/2022.

Alte condiții de finanțare:

 • Ajutorul de stat regional se acordă pentru proiectele care vizează realizarea unei investiţii iniţiale sau investiții inițiale pentru o nouă activitate economică, în sensul Regulamentului (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate/concesiune/superficie/chirie/comodat cu privire la imobilul unde se face investiția. În situația imobilelor clădiri, se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o hală etc).
 • În cazul concesiunii/superficiei/închirierii/comodatului, valabilitatea contractului de concesiune/superficie/închiriere/comodat trebuie să acopere o perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii cererii de finanțare. Prin contractul de concesiune/superficie/închiriere/comodat trebuie sã se dovedească dreptul de a face investiții asupra respectivelor imobile.
 • În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în care se face investiția, acesta trebuie să fie liber de orice sarcini și interdicţii și să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun. Se probează prin extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii.

Cheltuieli eligibile din fondurile UE 2022 pentru investiții 4.1.1 Bis

În bugetul proiectului se vor încadra o serie de cheltuieli pe categorii, printre care:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie (20/63) care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiţii iniţiale;

b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

 • 1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54) - care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (13/40);
 • 2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (15/54);
 • 3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto (6/14) care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
 • 4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

c) cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale (22/76) - care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

Grila de punctaj pentru granturile 4.1.1 Bis

Se vor putea finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total de cel puțin 50 de puncte, în limita bugetului alocat.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele (clic pt a extinde grila):

grila de punctaj poc 411 bis 2022

Notă privind criteriul Rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021: Pentru a calcula acest criteriu sunt considerate utilități acele costuri (cheltuieli) înregistrate în contabilitatea solicitantului, în contul 605 - cheltuieli privind energia și apa.

Notă criteriul Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale: Soldul balanței comerciale va fi publicat ulterior aprobării ghidului, înainte de deschiderea apelului.

Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:

 • Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
 • În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2021, proiectul va fi respins.
 • În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2021, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

Anunțuri/comunicate mass-media în proiectele europene POC 4.1.1 Bis

Specific proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, și la Acțiunea 4.1.1 POC Bis beneficiarii de fonduri nerambursabile vor avea obligația să publice în mass media anunțuri/comunicate de presă.

În Anexa 3 la Contractul de finanțare sunt prevăzute „Măsurile de informare, comunicare și publicitate”:

 • „Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate.
 • La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, vor fi publicate în mass-media (inclusiv media online) și pe site-ul instituției/ întreprinderii (dacă există un astfel de site)anunţuri sau comunicate de presă.
 • Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunţul de început al proiectului şi la cererea de rambursare finală pentru anunţul de finalizare al proiectului.
 • Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obţinute. Dovada apariţiei comunicatelor/ anunţurilor/ ştirilor rezultate se face cu fotocopii, print screen, fotografii, exemplare originale ale materialelor tipărite şamd”.

De asemenea, capitolul 9 al Ghidului solicitantului prevede:

„Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art. 4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obtinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii”.

Reamintim că StartupCafe.ro, publicație online cu experiență de peste 7 ani în presa economică, oferă beneficiarilor de fonduri europene serviciul de publicare a anunțurilor/comunicatelor de presă.

Preț: 150 EUR (fără TVA)/ anunț.

Comenzi la:

contact@smilemedia.ro

Consultă oferta noastră completă în secțiunea Anunțuri: Proiecte Europene de pe StartupCafe.ro.

Parallax

Vizualizari
34990
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri