Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2022: Ghidul consolidat, cu proceduri, condiții și anexe, pentru granturile IMM de câte 50.000-500.000 EUR de la Acțiunea 4.1.1-POC

Thumbnail

Antreprenorii care vor să aplice la granturile IMM de câte 50.000-500.000 de euro fiecare, în sesiunea care trebuie să pornească pe 16 august 2022, au acum la dispoziție Ghidul solicitantului în forma consolidată, însoțit de cererea de finanțare, modelul de contract de finanțare, lista codurilor CAEN eligibile și alte anexe necesare, în cadrul Acțiunii 4.1.1-POC.

Ghidul destinat microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii 4.1.1-POC, „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”, a fost publicat luni seara de Autoritatea de Management (AM) a Programului Operațional Competitivitate (POC), din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Documentul este în varianta consolidată în urma consultării publice.

Sesiunea de înscrieri va începe pe 16 august 2022, în portalul de granturi IMM Recover. Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) se va face începând cu ora 9.00 a primei zile de deschidere a apelului în cadrul aplicației IMMRECOVER. Apelul va fi deschis timp de 7 zile calendaristice până la ora 23:59:59 .

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică IMM RECOVER, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.

Cererile de finanţare se vor depune de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită de către acesta obligatoriu printr-o împuternicire, conform modelului anexat Ghidul solicitantului (Anexa 11), semnată electronic de către reprezentantul legal și împuternicit, sau printr-o împuternicire în formă autentică, notarială.

Ulterior, proiectele selectate la finanțare vor fi mutate în sistemul de fonduri UE MySMIS2014.

Ghidul consolidat vine după ce Guvernul a modificat OUG 82/2022, care a instituit aceste granturi IMM, prin OUG 109/2022, publicată în Monitorul Oficial din 14 iulie.

O modificare adusă prin OUG 109/2022 și preluată și în Ghidul solicitantului se referă la bugetul Acțiunii 4.1.1-POC. Noua prevedere bugetară:

Alocarea indicativă a apelului de proiecte, conform Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive este de 238.760.397 euro (echivalentul a  1.180.455.278,81 lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022, respectiv 1 euro =  4,9441 RON), din care 200.000.000 euro FEDR-REACT EU, iar 38.760.397 euro cofinanțare de la bugetul de stat, detaliată după cum urmează:
    • schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro - granturi destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și 9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;
    • schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro - granturi destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În varianta inițială de buget din OUG 82/2022, la schema de ajutor de stat se prevedea din start un buget de 358.140.596 de euro. Este posibil totuși ca și acum bugetul vizat să fie de aproape 360 de milioane de euro, așa cum era prevăzut inițial, dar prin dublarea alocării ca urmare a mecanismului de supracontractare. de precizat că și MIPE, într-un comunicat oficial emis marți, după publicarea Ghidului solicitantului, spune că bugetul este de fapt cel inițial, de 358,14 milioane de euro pentru Acțiunea 4.1.1-POC.

De asemenea, Ghidul consolidat conține și două prevederi care ar putea fi interpretate ca necorelate, privind perioada de sustenabilitate a proiectelor IMM.

O prevedere a Ghidului spune:

Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.

În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2020, proiectul va fi respins.

În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2020, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

Ghidul mai prevede:

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2019, altfel proiectul va fi respins. În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2019, pentru a putea fi calculat punctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

Documentele principale 4.1.1-POC:

Fondurile IMM 4.1.1-POC: Completarea cererii de finanțare

Ghidul consolidat descrie și modul în care se va completa Cererea de finanţare, conform structurii prezentate în Anexa 1. Cererea se va completa conform indicaţiilor furnizate pe site-urile https://2014.mysmis.ro şi www.mfe.gov.ro . Aceasta va fi încărcată de către toți solicitanții pe platforma IMM RECOVER.

Este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informaţiile din cererea de finanțare sunt esenţiale pentru verificarea eligibilităţii solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică.

Solicitanții ale căror proiecte au primit aviz favorabil ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare în IMM RECOVER vor fi notificați de către AM POC în vederea parametrizării cererii de finanțare în MySMIS și încărcarea tuturor documentelor aferente acesteia, după cum au fost încărcate în IMM RECOVER.

În cererea de finanțare este obligatorie completarea tuturor câmpurilor în MySMIS, (acolo unde nu este cazul se va completa cu”-„ sau „nu este cazul”).

Informațiile completate în cererea de finanțare care va fi încărcată în MySMIS trebuie să fie identice cu cele din cererea de finanțare încărcată pe platforma IMM RECOVER.

    1. Solicitant
Exercițiul financiar - <se va trece anul fiscal 2019>
Finanțări
Asistență acordată anterior<Se completează cu informații dacă Solicitantul  a  mai  beneficiat  de  asistență  nerambursabilă  din  fonduri  publice >
Eligibil Proiect = contribuție FEDR + buget de stat + contribuție proprie
Asistență solicitată <Se completează cu informații despre alte propuneri de proiecte >
2. Atribute proiect
Se răspunde cu NU la toate întrebările (excepție poate fi dacă proiectul este generator de venituri și valoarea acestuia este mai mare decât 1 milion euro)
3.Responsabil de proiect (nume, prenume, telefon, fax, e-mail)
4. Persoana de contact (nume, prenume, funcție, telefon, fax, e-mail)
5. Capacitate solicitant
- - Codul CAEN relevant pentru proiect (selecție din nomenclator)
- Capacitate administrativă  (documente de înființare, acționari, existența unor mecanisme instituționale, precum unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabilă să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului)
- Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)
- Capacitate tehnică (expertiza necesară pentru implementarea proiectului și nr .persoane cu astfel de expertiză alocate proiectului din organizație. Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante))
6. Localizare proiect (adresa completa a locației proiectului)
7. Obiective proiect
Se va completa cu obiectivul general al proiectului și cu obiectivele specifice ale acestuia care trebuie să fie în concordanță cu cerințele prezentului ghid.
8. Rezultate așteptate se descriu rezultatele ce se vor obține în urma implementării proiectului de finanțare
9. Context
    • Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse
    • Date generale privind investiția propusă
    • Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în  secțiunea Justificarea proiectului
    • Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului
10. Justificare
Se vor prezenta aspecte referitoare la: gradul de noutate al produsului/procesului în comparație cu produsele/ procesele existente pe piață la momentul propunerii; impactul implementării proiectului și necesitatea privind obținerea ajutorului nerambursabil; măsura în care rezultatele preconizate a se obține prin implementarea proiectului vor avea piață de desfacere și sunt prezentate beneficiile și avantajele acestora comparativ cu concurența, îmbunătățire/creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii și achiziționarea de active corporale/necorporale care să sprijine procesul tehnologic comparativ cu tehnologiile existente înaintea demarării proiectului, avantajele și beneficiile fluxului tehnologic inovativ comparativ cu cel existent în întreprindere la momentul solicitării finanțării nerambursabile etc.
11. Sustenabilitate
Se va preciza modul in care proiectul se va susține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica și estima impactul pe care îl au activitățile atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea proiectului.
12. Riscuri
Se vor descrie riscurile și măsurile corespunzătoare de prevenire/gestionare a acestora.
13. Principii orizontale
 Se vor trata fiecare dintre principiile orizontale în raport cu investiția și activitățile propuse pentru finanțare.
14. Metodologie
Se va completa cu informații privind managementul proiectului: organizațiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc.
15. Descrierea investiției
Se corelează cu cap. Activități previzionate al cererii de finanțare.
Se face o descriere generala a proiectului, a activităților/sub-activităților si legătura lor cu rezultatele așteptate din proiect.
16. Maturitatea proiectului
Se descrie existența studiului/studiilor însoțitor/însoțitoare, dacă este cazul, stadiul obținerii aprobărilor pentru implementarea proiectului, aspectele financiare – decizii de angajament in ceea ce privește contribuția la cheltuielile proiectului.
17. Nerespectare legislație UE
Se va descrie situația cu privire la posibilele situații de nerespecare a legislației UE.  
18. Indicatori prestabiliți
Se vor selecta indicatorii prestabiliți de realizare și de rezultat conform cap.1.5 al prezentului ghid.
19. Indicatori suplimentari
Se vor selecta indicatori suplimentari conform cap.1.5 al prezentului ghid, în funcție de specificul proiectului.
20. Plan de achiziție
Datele aferente achizițiilor vor fi incluse în modulul Achiziții din sistemul informatic MySMIS.
Pentru procedurile de achiziții nedemarate la data depunerii cererii de finanțare se vor completa conform estimărilor, următoarele rubrici: valoare contract, data publicare procedură și data semnare contract.
21. Resurse umane
Se completează pentru toți experții din echipa de proiect cu informații referitoare la rolul în proiect, iar codul ocupațional se selectează din nomenclator; se completează CV în conformitate cu prevederile OMIPE 721/13.07.2021.
22. Resurse materiale implicate
23. Activități previzionate
Se vor enumera și descrie activitățile ce urmează a fi derulate și se vor defini astfel încât să conducă direct la obținerea rezultatelor de proiect stabilite în cadrul secțiunii 8. Rezultate așteptate, din cererea de finanțare. Activitățile se vor formula pornind de la tipurile de acțiuni eligibile (cap. 1.3 din ghidul solicitantului). În funcție de specificul proiectului, activitățile vor putea avea una sau mai multe subactivități.
În urma completării informațiilor solicitate pentru fiecare activitate în parte, sistemul MySMIS va genera în mod automat diagrama GANTT completată, care reprezintă perioada de implementare a proiectului (nr. luni). La depunerea Cererii de finanțare în IMM RECOVER, solicitantul va completa aceste informații manual, în Cererea de finanțare.
24. Buget – Activități și cheltuieli
Se vor defalca sumele bugetare pe subactivități, categorii/subcategorii de cheltuieli, tipuri de cheltuieli si tipuri de ajutor de stat pentru întreprindere.
25. Buget – Plan anual de cheltuieli
Se estimează sumele pe ani, corelate cu previziunile de cheltuieli cuprinse in cap. Graficul cererilor de rambursare din cadrul cererii de finanțare.
26. Buget – Amplasament
Se va completa cu bugetul pe tipul de regiune selectat.
27. Buget – Câmp de intervenție
Se selectează codul 001. Investiții productive generice în întreprinderi mici și mijlocii (denumite în continuare "IMM-uri") pentru activitățile care nu contribuie la obiectivele de mediu

Se selectează codul 069. Sprijinirea proceselor de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri pentru activitățile care contribuie la obiectivele de mediu

28. Buget – Tip de finanțare
Se selectează codul 01. Grant nerambursabil
29. Graficul cererilor de rambursare
Se va completa tabelul cu cererile de prefinanțare/ plată/ rambursare, cu datele și sumele aferente.

ATENȚIE!
Regulă generală privind încărcarea documentelor însoțitoare: documentele se vor încărca pe secțiuni ale cererilor de finanțare conform precizărilor din tabelul aferent cap. 10.1 al prezentului ghid al solicitantului.

Informare și publicitate - anunțuri/comunicate mass-media în proiectele 4.1.1-POC

Ghidul solicitantului 4.1.1-POC precizează și măsurile pe care beneficiarii care vor fi selectați la finanțare vor trebui să le ia pentru informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale.
„Este important ca rezultatele obtinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii” - se subliniază în Ghidul solicitantului 4.1.1-POC.

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul UE Nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor mentionate şi în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/).

„Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă aplicarea de corecţii financiare” - mai spune AM POC, în Ghidul solicitantului.

Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare sunt totuși eligibile din grantul acordat în cadrul proiectului, în limita a 5.000 lei fără TVA.

Reamintim că StartupCafe.ro publică anunțuri/comunicate de presă necesare în proiectele pe fonduri europene. Oferta completă, AICI.

Două tipuri de ajutoare: de minimis și de stat

Bugetul alocat pentru Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive este de 238.760.397 euro (echivalentul a  1.180.455.278,81 lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022, respectiv 1 euro =  4,9441 RON), din care 200.000.000 euro FEDR-REACT EU, iar 38.760.397 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Vor fi acordate 2 tipuri de ajutoare:

  • 1. Ajutoare de minimis de 50.000-200.000 EUR

Lista Codurilor CAEN eligibile pentu ajutoarele de minimis este la anexa 12 la Ghidul solicitantului. Codul CAEN pentru care se solicită finanțare trebuie să fie autorizat la 31 decembrie 2019.

Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între 50.000 și 200.000 de euro, în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.

Beneficiarii trebuie să vină și ei cu bani de acasă, cofinanțare la cheltuielile eligibile: 5% -microîntreprinderile, 10% - întreprinderile mici, 15% - întreprinderile mijlocii. Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe întreg teritoriul național și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor.

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care își desfășoară activitatea în:

 clasa P — Învățământ, clasa Q — Sănătate și asistența socială, clasa S — Alte activități de servicii.

  • 2. Ajutoare de stat de 50.000-500.000 EUR

Granturile pentru investiții în retehnologizare acordate  IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență se acordă sub formă de ajutoare de stat cu o valoare de 50.000 - 500.000 de euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.

Beneficiarii trebuie să vină și ei cu cofinanțare la cheltuielile eligibile, procentul acesteia fiind cuprins între minimum 25% și minimum 75%, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se face investiția și de dimensiunea firmei. Procentele exacte pe regiuni sunt prevăzute  în 14 la Ghidul solicitantului.

Ajutoarele de stat NU includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor.

O clarificare binevenită în Ghidul solicitantului este aceea prin care s-a precizat că microîntreprinderile vor trebui să aibă cofinanțare proprie similară firmelor mici, conform anexei 14 la ghid.

Beneficiarii eligibili au activitate care se încadrează în:

  • secțiunea C — Industria prelucrătoare (cu excepția celor care se încadrează în subdiviziunile 11 — Fabricarea băuturilor, 12 — Fabricarea produselor din tutun și 254 — Fabricarea armamentului și muniției);
  • secțiunea F — Construcții;
  • secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;
  • secțiunea H — Transport și depozitare;
  • secțiunea I — Hoteluri și restaurante.

Codurile CAEN eligibile sunt cuprinse în anexa 13 la Ghidul solicitantului  Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019.

Grila de punctaj 4.1.1-POC:

Thumbnail

Grijla de puncta - anexa 2 la OUG 82/2022 (Clic pt a extinde)

În situația în care s-a realizat tranzacționarea unor părți sociale înainte cu 90 de zile de la depunere cererii de finanțare, solicitanții vor fi penalizați prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019. Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 3 zecimale.

Solicitanții trebuie să depună la cererea de finanțare analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă faptul că minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care asigură respectarea criteriilor din anexa nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în grila de punctaj de la anexa nr. 2 la OUG 82/2022 și includ:

a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;

b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19; c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;

d) apartenența domeniului de activitate — cod CAEN — la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 3 la OUG 82/2022. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României;

e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

---

Citește și:

Noua Măsură 2-2022: Comunicate/anunțuri mass-media pe StartupCafe. Preț, eligibilitate, model de comunicat, în proiectele "IMM AGRI-FOOD"

Parallax

Vizualizari
9570
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri