Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2022: S-a publicat ghidul oficial pentru microgranturile IMM de 5.000 EUR pentru PFA, SRL, II, IF din sectorul agro-alimentar. Unii aplicanți trebuie să meargă la notar

Thumbnail

Fermierii și antreprenorii români care desfășoară activitate în sctorul agro-alimentar, pe SRL, PFA, întreprindere individuală sau familială, au acum la dispoziție ghidul solicitantului în forma finală și anexele necesare la accesarea microgranturilor IMM de câte 5.000 de euro din cadrul Măsurii 1 a schemei de ajutoare de stat 4.1.2-POC, în baza OUG 61/2022. PFA, II și IF care aplică prin consultant au nevoie să-i dea împuternicire notarială.

Ghidul și anexele au fost publicate AICI, pe site-ul Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Poți descărca și de AICI ghidul în format PDF.

Sunt 9 documente importante:

 

AICI poți găsi OUG 61/2022, prin care s-a instituit schema de sprijin pentru IMM din sectorul agro-alimentar.

Înscrierile se vor face online, pe platforma de granturi IMM Recover.

La ora transmiterii știrii, APIA nu publicase și anunțul datei la care va lansa efectiv sesiunea de însceriri - depunerea cererilor de finanțare. Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de înscriere propriu-zis - prevede ghidul Măsurii 1.

În schimb, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat ca certă data de 27 mai 2022 pentru lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare, dar este nevoie ca APIA și/sau Ministerul Agriculturii să publice efectiv anunțul privind perioada de înscrieri.

Perioada de cerere a banilor este prevăzută să dureze 5 zile calendaristice, dar mare atenție că este un apel de tipul primul venit-primul servit, iar bugetul ajunge pentru numai 10.000 de beneficiari. Prin urmare, este posibil să se epuizeze mult mai repede decât perioada de 5 zile dată pentru înscrieri.

Conform ghidului, înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

a) Etapa 1 de creare profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât şi datele microîntreprinderii/IMM/PFA/II/IF conform art. 3.2. alin. (1) din prezentul ghid. 5.2. Data de la care este activă prima etapă de creare profil, user şi parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu-zis - prevede Ghidul APIA.

La data la care se vor depune cererile de finanțare, oamenii este bine să aibă deja efectuată etapa 1, pentru a nu perde timp prețios la înscrierea propriu-zisă, având în vedere concurența mare. De altfel, cei care au mai aplicat la diverse granturi IMM au deja conturi de utilizatori cu parolă pe platforma IMM Recover. În mod normal și în prezent ar trebui ca oamenii să-și poată deschide conturi de utilizatori cu parolă pentru a putea apoi să depună cereri de finanțare la noua Măsură 1.

b) Etapa 2 de înscriere în cadrul măsurii  în care aplicanţii, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa şi transmite formularul de înscriere conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul ghid însoțit de anexele corespunzătoare (model anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 4.1, anexa nr. 5)

În cazul în care etapele măsurii (înscriere, clarificare, semnare contract, depunere documente raport de progres, încărcare documente cheltuieli) se realizează prin împuternicit atunci:
-    pentru persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (PFA/II/IF) se va depune împuternicire notarială în care se specifică mandatul pentru reprezentare;
-    pentru microîntreprindere, întreprindere mica și întreprindere mijlocie (SC, SA, SRL) se va depune mandat de reprezentare obișnuit semnat de către administrator olograf si electronic de împuternicit (model anexa nr. 7).

Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de înscriere propriu-zis.

Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare în cadrul POC 2014-2020 aprobate prin OUG nr. 61/2022 și sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro, respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU şi 4.845.080 euro cofinanţare de la bugetul de stat şi 20.154.920 euro de la bugetul de stat. Cursul valutar este cursul info/euro afferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei.

Microgranturi de 5.000 EUR - beneficiari eligibili

Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

Măsura 1-2022: condiții de eligibilitate a solicitanților

Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

 • a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
 • b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a) din OUG nr 61/2022, care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. b)din OUG nr.61/2022.
 • c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant;
 • d) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER).
 • e) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri se încadrează în plafoanele menționate de Cadru temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
 • f) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.
 • g) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.
 • h) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 2- granturi pentru capital de lucru acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Alte condiții pentru beneficiari:

 • Aplicanții care nu au înregistrat la ANAF situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial vor primi decizie de respingere.
 • Pentru înscrierea în platforma electronică, aplicanții trebuie să fie înregistrați cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.

Microgranturi 2022: cheltuieli eligibile

Beneficiarii pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
 • b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
 • e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Alte condiții privind cheltuielile:

 • Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.
 • Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă, doar dacă este nerecuperabilă.
 • Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.
 • Cheltuielile cu consultanța NU sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri
 • NU sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.
 • In cadrul acestei măsuri, NU fac parte din categoria Capital de lucru și NU sunt eligibile a fi decontate  din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de  transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.

---

Citește și:

Anunț oficial: 26 mai, ora 10.00, înscrieri la granturile IMM de 5.000-120.000 EUR pentru sectorul agro-alimentar. Procedura și anexele la Măsura 2-2022

Parallax

Vizualizari
16064
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Ami
Kneipp-Molnar
LAMURIRE: Este nevoie de imputernicire notariala in cazul in care se merge pe varianta de imputernicit pentru PFA/II/IF, la momentul depunerii cererii de finantare? conform punctului5, alin.2, lit.b din ghidului solicitantului.
Claudiu
Zamfir
pentru persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (PFA/II/IF) se va depune împuternicire notarială în care se specifică mandatul pentru reprezentare;
poza de profil
Adrian
O
Prevederea asta era si in varianta initiala a ghidului? Si cand se preconizeaza ca se va lansa apelul? Cat timp vor avea beneficiarii la dispozitie pentru a obtine respectivele imputerniciri?
poza de profil
Adrian
O
Prevederea asta era si in varianta initiala de ghid? Cand se preconizeaza ca se va lansa apelul? Nu ar fi trebuit sa dea si un model de imputernicire?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri