Claudiu Zamfir

Datorii la ANAF? Amnistie, restructurare, reeșalonare

Thumbnail

Contribuabilii care se confruntă cu dificultăți financiare au la îndemână cel puțin 3 instrumente pentru anularea, restructurarea sau reeșalonarea unor obligații fiscale principale și/sau accesorii restante la ANAF.

În amalgamul de prevederi legislative și modificări constante din ultima perioadă, consultanții fiscali Georgiana Matei și Vlad Dimitriu, de la Taxhouse, au transmis StartupCafe.ro o analiză a oportunităților pe care le au contribuabilii - firme sau persoane fizice - pentru a scăpa mai ușor de datorii la ANAF.

Sunt avute în vedere 3 mari reglementări fiscale:

Să le luăm pe rând...

OUG 69/2020 - cum scapi de datorii la ANAF

Guvernul a introdus o serie de facilități fiscale ca urmare scăderii încasărilor la ANAFdin cauza crizei coronavirus COVID-19. Măsurile s-au concretizat în facilitățile fiscale de anulare a obligațiilor bugetare accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 martie 2020, instituite prin Ordonanța de urgență (OUG) 69/2020 , pentru care a fost adoptată recent și Procedura de aplicare (Ordinul 2100/2020).

Aceste reglementări oferă posibilitatea anulării tuturor obligațiilor fiscale accesorii în anumite situații (care au o aplicabilitate vastă, putând fi accesate de majoritatea contribuabililor), în măsura îndeplinirii anumitor condiții.

Beneficiarii facilităților fiscale aprobate prin OUG 69/2020 sunt:

 • persoane juridice (indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică),
 • persoane fizice (inclusiv cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere etc.).

Aplicabilitatea OUG 69/2020 a fost reglementată prin raportare la o serie de situații specifice, dintre care cele mai importante sunt:

- Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 – măsura este aplicabilă inclusiv pentru obligațiile fiscale principale aferente perioadelor anterioare 31 martie 2020, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de autoritățile fiscale sau declarate cu întârziere de contribuabili etc.;

-Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate suplimentar prin declaraţie rectificativă (depusă începând cu 1 aprilie 2020 și până la 15 decembrie 2020) – această situaţie este aplicabilă în mod specific și obligaţiilor de TVA cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 înscrise în rândurile de regularizări TVA colectată şi/ sau deductibilă din decontul de TVA, aspect ce a fost reglementat în mod specific prin Procedura de anulare a obligațiilor fiscale accesorii;

- Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această dată – măsura aplicabilă în situația în care contribuabilii au achitat obligațiile fiscale principale, având restanțe la 31 martie 2020 doar obligații fiscale accesorii;

-  Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere, aferente unor inspectii fiscale in derulare la momentul intrarii în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020).

Contribuabilii pentru care inspecțiile fiscale au început după data de 25 mai 2020, pot beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de OUG 69/2020, pentru debitele rezultate din declarații rectificative depuse până la începerea inspecției fiscale, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020.

În plus, măsurile pot fi aplicate și de debitorii  care, la data intrării în vigoare a OUG 69/2020 (14 mai 2020), beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale, precum și de cei care obțin eșalonarea ulterior datei de 14 mai 2020, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020, cu condiția ca eșalonarea să se finalizeze până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv .

Condițiile pentru a beneficia de facilitățile ANAF cu OUG 69/2020

Principalele condiții ce trebuie îndeplinite de persoanele juridice / fizice pentru a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de OUG 69/2020 sunt:

 • toate obligațiile bugetare principale și accesorii cu termene de plată între 01 aprilie 2020 și dată depunerii cererii de anulare trebuie stinse de către debitori (prin plata, compensare, alte modalități prevăzute de Codul de procedură fiscală);
 • debitorii trebuie să își îndeplinească obligațiile declarative, conform vectorului fiscal, respectiv să aibă toate declarațiile fiscale depuse până la data depunerii cererii de anulare;
 • cererea de anulare a obligațiilor fiscale este depusă până cel târziu pe data de 15 decembrie 2020, respectiv 90 de zile de la dată comunicării deciziei de impunere, pentru obligațiile fiscale accesorii stabilite în urma inspecției fiscale.

Este important de menționat că debitorii pot alege să solicite anularea obligațiilor fiscale pentru mai multe situații din cele reglementate de OUG 69/2020 în mod cumulativ, nefiind limitați de acordarea facilităților o singură dată.

Ordonanța simplă (OG) 6/2019 - alternativă la OUG 69/2020

O alternativă la OUG 69/2020 care are, de asemenea, o arie mai largă de aplicabilitate, o reprezintă restructurarea obligațiilor fiscale restante la 31 iulie 2020, în conformitate cu prevederile OG 6/2019 actualizată prin Legea 114/2020.

În contextul actual din ce in ce mai dificil de previzionat, persoanele juridice aflate în dificultate financiară și care figurează cu obligatii fiscale restante pot beneficia de o noua procedură legală care să le faciliteze relația cu autoritățile fiscale.

Concret, începând cu data de 11 iulie 2020, data intrării în vigoare a Legii nr. 114/2020, pot face obiectul restructurării reglementate de OG 6/2019, inclusiv obligațiile fiscale restante la data de 31 iulie 2020.

În versiunea anterioară a OG 6/2019 erau vizate strict obligațiile fiscale restante doar până la 31 martie 2020.

Persoanele juridice aflate în dificultate financiară și care înregistrează obligații fiscale restante la 31 iulie 2020, indiferent de cuantumul sumei datorate, au obligația de a notifica autoritățile fiscale cu privire la intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor restante, în conformitate cu prevederile OG 6/2019, până la data de 30 septembrie 2020.

Ulterior notificării organelor fiscale, contribuabilii care doresc să beneficieze de restructurarea obligațiilor fiscale restante trebuie sa depună solicitarea de restructurare până la data de 31 decembrie 2020, anterior termenul de depunere a solicitării de restructurare fiind 15 decembrie 2020.

În sensul aplicării OG 6/2019, sunt considerate obligații fiscale restante la data de 31 iulie 2020 și obligațiile declarate de contribuabil sau stabilite de organul fiscal prin decizie după data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 iulie 2020, precum și obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între 21 martie 2020 și 31 iulie 2020.

Readucem aminte că scopul facilităților fiscale reprezintă pentru debitori o soluție pentru plata obligațiilor fiscale restante la 31 iulie 2020, care poate fi avută în vedere de orice contribuabil aflat în dificultate financiara.

Condiții de îndeplinit pentru a beneficia de facilitățile ANAF din OG 6/2019

Aplicarea facilităților fiscale este condiționată de îndeplinirea cumulativă a unor condiții, detaliate în cele ce urmează.

În vederea aplicării restructurării obligațiilor fiscale restante, debitorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plata reglementată Codul de procedură fiscală;
 • să prezinte un plan de restructurare, întocmit de un expert independent;
 • să nu se afle în procedura insolvenței;
 • să nu fi fost dizolvați;
 • să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
 • să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

Măsurile de restructurare care pot fi propuse prin planul de restructurare și care sunt utile debitorilor aflați în dificultate financiară sunt:

 •  înlesniri (eșalonare) la plată a obligațiilor bugetare și anularea obligațiilor fiscale accesorii – perioada maxima de eșalonare este de 7 ani;
 •  conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale;
 • stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;
 •  anularea unor obligații bugetare principale (până la 50%) cu condiția plății unei cote părți din obligația fiscală principală până la data depunerii cererii de restructurare.

Debitorul poate opta pentru aplicarea uneia sau mai multor măsuri de restructurare, cu obligația ca una dintre aceste măsuri sa fie eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale principale.

Alternative la OUG 69/2020 și OG 6/2019 - ce poți face prin Codul de procedură fiscală

În măsura în care firmele nu pot beneficia de anularea obligatiilor fiscale accesorii, reglementată de OUG 69/2020 și nici de restructurarea obligațiilor fiscale restante la 31 iulie 2020, reglementată de OG 6/2019, neavând, spre exemplu capacitatea financiară de a-și achita obligațiile principale restante, acestea pot beneficia, ca soluție alternativa, de măsurile generale de înlesnire la plată reglementate de Codul de procedură fiscală, care vizează:

 1. eșalonarea la plată pe o perioada de maxim 5 ani a obligațiilor fiscale  restante și amânarea la plată în vederea anulării a penalităților de întârziere.
 2. eșalonarea la plată pe o perioadă de maxim 5 ani, în situația în care  debitorul deține bunuri în proprietate dar acestea sunt insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege - in acest caz, penalitățile de întârziere nu se anulează;
 3. eșalonarea la plată pe o perioada de maxim 6 luni, pentru situația în care debitorul nu deține bunuri in proprietate si nu poate constitui niciun fel de garanție -in acest caz, penalitățile de întârziere nu se anulează ;
 4. eșalonarea la plată pe o perioada de cel mult 1 an în cazul debitorilor cu risc fiscal mic- în acest caz, pe lângă penalitățile de întârziere se amână la plată în vederea anulării și un procent de 50% din dobânzi.

Printre avantajele măsurilor de înlesnire la plată prevazute de Codul de Procedură fiscală se numără :

 • suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale
 • amânarea la plată a penalităților de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală în vederea anulării;
 • necalcularea și nedatorarea penalităților de întârziere pe perioada eșalonării la plată, pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, cu excepția situației privind achitarea cu întârziere a ratei de eșalonare;
 • posibilitatea participării la licitațiile publice ca urmare a faptului că obligațiile fiscale eșalonate la plată nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Eșalonarea la plată de care pot beneficia debitorii cu risc fiscal mic nu este condiționată de dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilități bănești și nici de existenta obligațiilor fiscale restante, acești debitori putând solicita eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale declarate, precum și a obligațiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere și pentru care nu s-a împlinit scadența /termenul de plată.

Astfel, aceasta măsură poate fi aplicată și de contribuabilii care nu dețin lichidități suficiente pentru achitarea obligațiilor fiscale curente, sau celor aferente perioadei de după data de 21 martie 2020, vor deveni restante din 25 octombrie 2020.

În plus, această măsură are o aplicabilitate mai largă ce nu este limitată în timp, precum facilitățile instituite de OG 6/2019 sau OUG 69/2020, asigurând anularea penalităților de întârziere, precum și a unui procent de 50% din dobânzi și pentru contribuabilii care vor înregistra obligații restante după data de 31 iulie 2020 sau contribuabilii care vor face obiectul unei inspecții fiscale demarată în perioada următoare.

Parallax

Vizualizari
14802
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri