Claudiu Zamfir

Pregătiri pentru casele de marcat cu jurnal electronic: Firme obligate și firme exceptate. Specificațiile aparatelor

casa marcat-dreamstime

Guvernul face ultimele ajustări la legislație, pentru a pregăti introducerea obligatorie a caselor de marcat cu jurnal electronic la firme, la termenele amânate deja de mai multe ori. Un nou proiect de hotărâre de guvern clarifică care firme vor fi exceptate de la obligația utilizării caselor de marcat, actualizează speificațiile tehnice ale caselor de marcat cu jurnal electronic și modifică anumite proceduri pentru firmele care furnizează aceste aparate.

Ministerul Finanțelor Publice a scos joi seara în debatere proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Dar să o luăm cu începutul...

Firmele care vând bunuri și servicii vor fi obligate să treacă de la actualele case de marcat cu jurnal pe hârtie la case marcat cu jurnal electronic, racordate la sistemele ANAF, pentru reducerea evaziunii fiscale.

Termenele de aplicare, amânate de mai multe ori, sunt următoarele, la ora actuală:

 • Pentru utilizarea exclusivă a caselor de marcat cu jurnal electronic termenul comun este 1 iunie 2018, pentru firmele mari și pentru firmele mijlocii.
 • Firmele mici au termen 1 august 2018 să treacă și ele la casele de marcat cu jurnal electronic.
 • 1 august 2018  este termenul final de implementare pentru dotarea tuturor operatorilor economici cu aparate de marcat noi. Data la care se va interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rolă pe suport de hârtie va coincide cu data limită la care utilizatorii au obligația să se doteze cu noile aparate de marcat, respectiv 1 august 2018.

Obligația introducerii caselor de marcat cu jurnal electronic va reveni astfel tuturor operatorilor economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/ debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie.

De la această obligație sunt exceptate încasările realizate din următoarele activități ( art 2 din OUG nr. 28/1999):

a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;

c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;

d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;

e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;

f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;

g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;

h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;

i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;

k) încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;

l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;

m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;

n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice.

q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

Așa ajungem la noul proiect de HG, emis de Finanțe joi seara. Documentul propune unele clarificări la excepțiile de mai sus.

Potrivit acestor clarificări, se va utiliza casa de marcat cu jurnal electronic la:

 

 • Operatorii economici care  vând  ziare şi reviste în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 2 lit. b).  În sensul art. 2 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, prin distribuitori specializaţi se înțelege operatorii economici care comercializează exclusiv ziare şi reviste.

 

 • Jocurile de noroc - pariurile în cotă fixă pentru care utilizatorii vor emite bonuri fiscale pentru sumele încasate de la clienţi.

 

 • Asamblarea, montarea ori instalarea bunurilor care sunt executate ca operaţiuni auxiliare ocazionate de vânzarea mărfurilor de către un comerciant cu amănuntul.

 

În schimb, vor fi exceptate de la obligația utilizării caselor de marcat cu jurnal electronic:

 

 • Profesiile liberale, sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi potrivit Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, cum ar fi, fără însă a ne limita la acestea, cele desfăşurate de către medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul ştiinţific, literar, artistic şi educativ.“

 

 • Serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor efectuate la domiciliul clientului şi respectiv lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere a locuinţelor, executate de către operatori economici specializaţi, inclusiv materialele utilizate pentru realizarea acestor activităţi, dacă materialele respective sunt cuprinse în facturi şi alte documente legale emise de prestatorul serviciului ori executantul lucrării.

 

 • Activitățile de parcare a autovehiculelor și jocurile de noroc numai în cazul în care se încasează de la clienți o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces și, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului.

 

 • Biletul de intrare  prevăzut la art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

CASE DE MARCAT CU JURNAL ELECTRONIC - Condiții tehnice

Noul proiect de HG stabilește și condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru a putea fi supuse autorizării:

Să conțină un modul fiscal propriu prin intermediul căruia controlează

 • o memorie fiscală unic inscriptibilă tip (E)PROM sau tip OTP;
 • o interfaţă care să permită ataşarea unui dispozitiv de salvare externă;
 • un dispozitiv de comunicație externă care permite conectarea într-un sistem informatic, folosind un canal de comunicaţie pe baza unui protocol TLS/SSL;
 • un modul criptografic certificat în conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2 sau minimum Common Criteria EAL3 care să folosească un certificat digital X.509.V3 cu lungimea cheii RSA de cel puţin 2048 biţi, instalat inițial de către producător.
 • importul în modul de lucru online al certificatului digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală folosind protocolul de comunicatii IETF CMC;
 • semnarea fișierelor generate urmare a funcționării aparatului de marcat electronic fiscal în modul de lucru offline care se efectuează în conformitate cu standardul PKCS#7.

De asemenea, casa de marcat cu jurnal electronic va trebui să permită:

 • funcționarea conform profilurilor stabilite de Agenția Natională de Administare Fiscală;
 • crearea de fișiere în format XML pentru categoriile de informații prevăzute la art. 3 din Anexa 11 și transmiterea acestora către sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Proiectul de HG introduce și specificaţiile tehnice minimale necesare transmiterii datelor către sistemul informatic al  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 • autentificarea operatorilor economici, criptarea şi semnarea datelor  transmise către sistemul informatic al ANAF, se realizează prin utilizarea unui certificat digital instalat pe aparatul de marcat electronic fiscal;
 • aparatele de  marcat dotate cu jurnal  electronic  trebuie să permită înlocuirea certificatului digital instalat de către producător;
 • prin conexiunea stabilită, aparatele  de  marcat electronice fiscale transmit conform structurilor xml aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

    - un rezumat al bonului fiscal ;
    - datele din raportul fiscal de închidere zilnică;
    - informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsă curent electric sau întrerupere conexiune la internet, precum și cu privire la repunerea în funcțiune/reconectarea aparatului;
           - mesajul de confirmare a îndeplinirii obligației de conectare la sistemul informatic al ANAF.   

Totodată, aparatele de marcat electronice fiscale prin conexiunea stabilită recepţionează  mesajele de activare a profilurilor.

Prevederile referitoare la conectarea la distanţă a  aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic sunt necesare producătorilor/importatorilor/distribuitorilor autorizaţi în vederea definitivării din punct de vedere hardware şi software a caselor de marcat, în lipsa acestora casele de marcat neputând fi construite.

Casele de marcat  funcționează în modul de lucru online, respectiv  offline.
    
În ceea ce privește funcționarea aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru offline, proiectul de HG prevede că:
 

 • aparatul de marcat electronic fiscal detectează întreruperea conexiunii la internet și jurnalizează momentul producerii evenimentului, precum și momentul reluării conexiunii;

 

 • pe întreaga perioadă de timp în care conexiunea la internet este întreruptă, sau în lipsa oricăror mijloace de conexiune la internet, aparatul de marcat electronic fiscal lucrează independent și oferă aceleași facilități utilizatorului ca și în cazul lucrului în prezența conexiunii, dar nu mai mult decât perioada maximă admisă pentru transmiterea datelor,  stabilită prin intermediul unui indicator din cadrul profilului;

 

 • aparatul de marcat electronic fiscal încearcă restabilirea conexiunii la internet la intervalul de timp stabilit prin intermediul unui indicator din cadrul profilului;

 

 • activitatea aparatului de marcat electronic fiscal se blochează la depășirea perioadei maxime admise pentru transmiterea datelor, stabilită prin intermediul unui indicator din cadrul profilului. Prin blocarea activității aparatului de marcat electronic fiscal se înțelege imposibilitatea utilizării acestuia pentru emiterea și tipărirea de bonuri fiscale;

 

 • pentru deblocarea aparatului, utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal are obligaţia de a transmite datele prevăzute de lege către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau prin prezentare la organul fiscal competent;

 

 • Aparatele de marcat afișează pe ecran un mesaj prin care informează utilizatorul cu privire la numărul de zile rămase până la blocare. Un mesaj similar este tipărit în același timp cu raportul fiscal de închidere zilnică.

 

În plus, proiectul de hotărârâre de Guvern prevede și posibilitatea efectuării fiscalizării aparatului la distribuitor sau unitatea de service acreditată, însă doar în mod excepțional, în cazul utilizatorilor care la punctele de lucru nu dispun de niciun mijloc de conexiune la internet.

Noi prevederi pentru firmele care vând case de marcat cu jurnal electronic

Proiectul de HG vine cu anumite înlesniri, dar și cu obligații suplimentare pentru furnizorii de case de marcat cu jurnal electronic:

 

 • Se va majora termenul de valabilitate a autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale de la 2 respectiv 3 ani în prezent, la 5 ani şi a fost introdusă noțiunea  de reautorizare, aceasta putând fi solicitată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. Nesolicitarea reautorizării va conduce la retragerea dreptului de distribuţie şi comercializare a aparatelor, obţinut în baza autorizației respective;

 

 • Se va introduce în sarcina  distribuitorului autorizat obligația de a înștiinţa Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, cu privire la orice modificare intervenită asupra datelor inițiale avute în vedere la avizare/autorizare. Comisia este constituită prin ordin al ministrului finanţelor publice.

 

 • Se va introduce obligația distribuitorilor autorizați, precum și a unităților acreditate pentru comercializare și/sau service, de a nu înregistra obligații restante la plată de natura celor administrate de organul fiscal central, așa cum acesta este definit de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

 • Orice modificare hardware a unui aparat de marcat electronic fiscal sau software a programului de control deja avizat presupune obţinerea unui supliment de aviz tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de autoritatea prevăzută de lege. Un exemplar al suplimentului de aviz tehnic favorabil se  transmite Comisiei.

 

 • Totodată, un program de aplicație identificabil care face parte din configuraţia unui aparat de marcat electronic fiscal deja autorizat va putea fi actualizat numai după obţinerea suplimentului de aviz tehnic favorabil emis anterior de autoritatea prevăzută de lege.

 

Proiect HG Case Marcat Electronice by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
27077
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Problemele nu sunt la cei ce au deja case de marcat si le folosesc . Problemele adevarate pentru ANAF vor ramane cei ce nu bat bonuri pur si simplu sau nu au case de marcat . Evaziunea adevarata in Romania nu o fac cei ce au case de marcat , contabilitate si isi declara obligatiile , ci cei ce nu au nici macar cadru juridic legal pentru activitatile pe care le desfasoara . Schimbarea caselor de marcat nu va duce la nimic spectaculos in materie de combatere a evaziunii .

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri