Claudiu Zamfir

Rezultate Măsura 2-2022: aplicanții admiși la granturile de max. 120.000 EUR trebuie să semneze contractele în termen de 5 zile de la primire

Thumbnail

Un număr de 3.469 de beneficiari ai Măsurii 2  - IMM AGRI-FOOD au primit decizii de acceptare de principiu la finanțare și li se generează contracte de finanțare pe care trebuie să le semneze și să le reîncarce în sistemul de granturi IMM Recover împreună cu dovada cofinanțării, în termen de 5 zile de la primirea contractului, pentru a-și putea primi granturile de capital de lucru de câte 5.000-120.000 de euro, a informat, vineri, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat vineri, 17 iunie 2022,  lista cu statusul solicitanților pentru programul IMM AGRI-FOOD (granturi pentru capital de lucru) în urma soluționării contestațiilor depuse la pre-evaluarea automată.

Pentru aplicanții acceptați în urma pre-evaluării, în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de acordare a ajutorului de stat, care se va regăsi în contul aplicantului, și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens.

Potrivit MAT,

 1. Aplicanții vor intra pe portalul de Granturi IMM Recover,
 2. vor introduce codul IBAN al întreprinderii (cont curent sau cont de grant), vor încărca dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit),
 3. vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică, îl vor reîncărca semnat
 4. și, ulterior, îl vor transmite în aplicație în maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în schema de ajutor – OUG nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022.

„Doresc să atrag atenţia asupra termenului de 5 zile şi rog aplicanţii să se încadreze în limita de timp stabilită pentru semnarea și transmiterea contractului de acordare a ajutorului de stat și, astfel, să evităm situațiile nedorite de respingere la finanțare din acest motiv”, a declarat ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Beneficiarii care au îndeplinit toți pașii procedurali, respectiv au semnat și transmis contractul de acordare a ajutorului de stat, vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.

Examinând lista publicată de MAT, se poate vedea că:

 • 3.471 de solicitanți figurează cu statusul „aprobat la contractare”,  dintr-un total de 3789 de aplicanți verificați. Cei 3.471 de aplicanți admiși de principiu acoperă un buget total de 1.232.549.170 lei, reprezentând  249.105.513 euro.
 • 2 firme dintre cele admise la finanțare fugurează cu grant zero: una e la nr RUE 1326, iar cealaltă, la nr. 1872.
 • Ultimul aplicant admis de principiu la finanțare este la numărul RUE  3789.
 • 2 aplicanți sunt în clarificări.
 • 316 aplicanți figurează ca respinși.

Pașii următori - extrase din procedura M2:

(11) În situația în care, după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover și verificările efectuate de MAT/AIMMAIPE până la data data plății, referitoare la respectarea condițiior de eligibilitate prevăzute de prezenta procedură, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.
(12) Contractele de acordare a ajutorului de stat încheiate de AIMMAIPE vor conține în mod obligatoriu o clauză de rezoluțiune a contractului de plin drept fără notificare și fără intervenția instanței de judecată, cu următorul conținut:
”În situația în care se constată neconcordanțe între pre-evaluarea cererilor de finanțare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover și verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plății, referitoare la respectarea condițiilor de eligibilitate specifice măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată”.
(13) În situația în care MAT/AIMMAIPE/AM POC constată că aplicanții nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate sau nu respectă prevederile prezentei proceduri, în orice moment de la data transmiterii formularelor și până la finalizarea perioadei de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani, aceștia vor primi Decizie de respingere, respectiv Contractul încetează prin rezoluțiune de plin drept și după caz, grantul va fi recuperat.

Beneficiarii care au îndeplinit toți pașii procedurali, respectiv au semnat și transmis contractul de acordare a ajutorului de stat, vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.

6.3. După semnarea contractului și verificarea respectării condițiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură, băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama autorizării plății și depunerii cofinanțării și încarcă în aplicația electronică ordinele de plată.

6.4. MAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, care are rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de acordare a ajutorului de stat.  Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maxim 7 zile calendaristice efectuează plățile, în baza autorizării la plată emise de AIMMAIPE în conturile bancare ale beneficiarilor ajutorului de stat.

6.5. Beneficiarul de ajutor de stat transmite un raport de progres privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative (contracte, facturi, ordine de plata, extras de cont, etc.) pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Raportul de progres va fi însoțit obligatoriu de extrasul contului bancar prin care au fost efectuate operațiunile de încasări și plăti aferente proiectului, emis de bancă pentru întreaga perioada de implementare a proiectului.
Netransmiterea raportului de progres în termenul solicitat sau transmiterea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MAT/ AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru.

(2) Toate plățile aferente proiectelor se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din conturile de proiect și nici plăți în numerar aferente cheltuielilor eligibile.
6.9. Pentru plăţile efectuate în valută de către beneficiarul ajutorului de stat, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro valabil pentru luna mai 2022, respectiv 1 EUR=4,9479 RON.

Cheltuieli eligibile - Măsura 2

4.3.1. (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
 • e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
 • f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

(2) Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit alin. (1) trebuie sa fie în legătură cu activitățile/sub-activitățile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare și să fie angajate nu mai devreme de data de 1 februarie 2020 si aferente unei perioade care nu depășește 180 de zile de la data încasării grantului.
(4) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

Comunicate de presă în proiectele de la Măsura 2

Articolul 10.3. din Procedura de implementare a Măsurii 2 prevede că beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menționate și în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință aplicarea unor corecții financiare.

10.4. Conform Manualului de identitate vizuală, obligațiile beneficiarului sunt:
•    Publicarea de anunțuri sau comunicate de presă la începutul și la finalizarea proiectului;
•    Expunerea într-un loc vizibil a unui afiș pentru proiectele de investiții pentru care valoarea contribuției publice este mai mică de 500.000 euro;
•    Utilizarea de autocolante și plăcuțe pentru mijloace fixe care, conform legislației contabile naționale depăşesc valoarea de 2.500 lei şi au o durată de viață mai mare de un an.

StartupCafe.ro, site mass-media cu experiență de 7 ani în presa de business, va oferi și beneficiarilor de la Măsura 2 din 2022 serviciul de publicare a anunțurilor/comunicatelor mass-media necesare în proiecte, în aceleași condiții de până acum.

Parallax

Vizualizari
16092
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri