Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2023: Peste 1 miliard EUR pentru fermierii și antreprenorii români, prin 7 linii de finanțare. Ghidurile propuse de AFIR/MADR

bani-euro-agricultura-dreamstime

Fermierii români și alți beneficiari privați vor putea să obțină granturi prin 7 linii de finanțare în valoare totală de peste 1 miliard de euro, din fonduri europene, pentru care s-au scos în dezbatere publică ghidurile solicitantului, miercuri, 1 august 2023.

În perioada aceasta, guvernanții pun la cale măsuri fiscale de reintroducere a contribuțiilor la sănătate, de 10%, ca taxă pe veniturile salariale ale lucrătorilor din agricultură și industria alimentară.

Totuși, apar și fonduri europene pentru fermieri și firmele din sectorul procesării. Cu întârziere de luni bune, miercuri, 1 august 2023, au apărut, deocamdată doar în consultare publică, ghidurile solicitantului pentru 7 linii de finanțare europeană destinate fermierilor și antreprenorilor din sectorul procesării.  

Cele 7 linii de granturi vizează investiții în sisteme de irigații, ferme de animale, cursuri de agricultură, procesare și marketing de produse agricole și pomicole, investiții în livezi, precum și bani pentru tineri fermieri:

 • 1. Investiții în sectorul zootehnic

Măsura DR 20  - Investiții în sectorul zootehnic are alocat un buget de 224.610.728 euro.

Valoare maximă a sprijinului public este de 2.000.000 euro/proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 Euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 65% din costurile eligibile.

Fondurile sunt destinate următoarelor categorii de beneficiari:

 • fermieri constituiți și organizați din punct de vedere juridic conform legislației naționale, cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor.

Fermierii vor putea face o serie de investiții în fermele zootehnice, cum ar fi:

 1. Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
 2. Dotarea cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă și utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
 3. Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 4. Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 5. Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 6. Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 7. Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 8. Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
 9. Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 10. îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției;
 11. investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
 12. Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (de exemplu: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, etc);
 13. Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.

 

 • 2. Modernizarea infrastructurii de irigații

Măsura DR 25  - Modernizarea infrastructurii de irigații are un buget de 400.000.000 euro.

Din acești bani, Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii vor putea obține fonduri nerambursabile de cîte 500.000 EUR/beneficiar. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile, restul de 35% plus toate cheltuielile neeligibile căzând în sarcina fermierilor.         

Se vor putea face investiții precum:

 1. Investiții în active corporale: Modernizarea infrastructurii de irigații (stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă), a clădirilor aferente stațiilor de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, montarea sistemelor de contorizare a apei, precum și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă, numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741.Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate.
 2. Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.
 3. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
 4. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului.
 5. Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului.

 

 • 3. Înființarea sistemelor de irigații

Măsura DR 26  - Înființarea sistemelor de irigații are prevăzut un buget de 102.421.176 euro.

Din acești bani vor putea accesa granturi fermierii și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi: 500.000 Euro/beneficiar.

Investițiile eligibile cuprinde, printre altele:

 1. Înființarea sistemelor locale de irigații la nivelul fermei, inclusiv montarea sistemelor de contorizare a apei, construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat, precum și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă.
 2. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate.
 3. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.
 4. Cheltuielile generate ca urmare a impunerii de noi cerințe ale UE, fermierilor, în vederea conformării respectivelor cerințe.
 5. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
 6. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului.
 7. Cheltuieli de consultanță şi pentru managementul proiectului.
 8. Valoarea echipamentelor pentru producerea energiei este limitată la un procent de maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului la data semnării contractului de finanțare.

 

 • 4. Cursuri de agricultură

Linia de finanțare DR 37  - Transfer de cunoștințe are un buget alocat de 1.800.000 euro. Din acești bani vor putea accesa fonduri europene entități private sau publice care activează în domeniul formării profesionale a adulților.

Acestea vor organiza cursuri de formare profesională în domeniul agriculturii cu grupe  de maxim 28 de cursanți și 8 ore de curs pe zi. Se vor putea finanța costuri unitare standard pentru echipe de experți formatori, deplasare, cazare, masă, sală conferințe, consumabile și materiale suport etc.
 

 • 5. Granturi IMM pentru procesarea produselor agricole și pomicole

Măsura DR–22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole are alocat un buget de 210.300.000 euro.

Banii vor putea fi accesați de următoarele tipuri de beneficiari eligibili:

 • Cooperative agricole si societati cooperative, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare;
 • Grupuri si organizatii de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare si recunoscute de MADR.
 • Firme mici și mijlocii (IMM),
 • Companii mari (inclusiv fermieri care se incadreaza in statutul de IMM/ intreprindere mare).

Beneficiarii eligibili vor putea obține granturi, astfel:

 • maximum 3 milioane euro/proiect pentru proiectele de investitii de modernizare;
 • maximum 10 milioane euro/proiect pentru proiectele de investitii de infiintare care isi propun cel putin investitii de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morarit, ulei si nutreturi combinate;
 • maximum 7 milioane euro/proiect pentru celelalte investitii de infiintare.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile. Restul de 35% din cheltuielile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de beneficiari, din banii lor.

Cu acești bani se vor putea face o serie de investiții eligibile:

 1. Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea infrastructurii de conditionare, depozitare si/sau procesare a produselor agricole si pomicole;
 2. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de conditionare, depozitare;
 3. Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 4. Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;
 5. Cheltuieli pentru asigurarea respectării condițiilor de igienă și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru servirea mesei, etc.
 6. Infiintarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componenta secundara a proiectului;
 7. Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate ;
 8. Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 9. Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazine proprii în aceeasi locatie /locație diferită de locația unității de procesare, magazin on-line, rulote /autorulote/ automate alimentare.
 10. În magazinele proprii (magazinele societatii din locatii detinute in proprietate sau inchiriate), ca investiție nouă sau de modernizare (locația unității de procesare și/sau locații diferite de cea a unității de procesare sprijinită prin proiect, pot fi comercializate atât produse proprii (majoritar cantitativ), cât și produse ale terților obținute ca urmare a prestării de servicii pe aceeași linie de procesare.
 11. Vor fi eligibile investițiile necesare comercializării produselor proprii și a produselor similare ale terților obținute pe aceeași linie de procesare, existentă/vizată prin proiect de către solicitant, de exemplu: înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare marcă înregistrată/brand .
 12. Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, aerotermala, geotermala, hidrotermala, etc) exclusiv pentru consum propriu, fara ca solicitantul sa fie prosumator;
 13. Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul interventiei (ex. utilizare materiale constructive care permit îmbunătățirea eficienței energetice, izolare termică, echipamente recuperare energie termică etc);
 14. Achizitionarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum si alte investitii care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 15. Investitii in economia circulară, ca parte componenta secundara a proiectului de investitii (destinate exclusiv consumului propriu).
 16. Investitii legate de utilizarea solutiilor digitale in conditionare, procesare, marketing si management, ca parte componenta secundara a proiectului, necesare pentru desfasurarea activitatii vizate prin proiect (ex. sisteme de tip Internet of Things, inclusiv pentru soluții de automatizare de tip Robotic Process Automation - RPA sau pentru soluții de tip blockchain sau de securitate informatică, conectare cântare digitale cu sisteme de gestiune, recepţie materii prime, monitorizare consum după reţete,conectarea şi automatizarea echipamentelor/instalaţiilor/ senzorilor cu sistemele de gestiune.
 17. Vor fi considerate cheltuieli eligibile următoarele mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect: autocisterne, autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), rulote și autorulote alimentare; remorci și semiremorci specializate; mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii.
 18. Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 19. Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

 

 • 6. Investiții în exploatațiile pomicole

Măsura DR–15 Investiții în exploatațiile pomicole are alocat un buget de 151.383.527 euro.

Banii pentru livezi și alte exploatații pomicole vor putea fi accesați de 3 categorii de beneficiari eligibili:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor.

Acești beneficiari eligibili vor putea obține fonduri nerambursabile în proporţie de maximum 65% din costurile eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro/proiect,  cu excepția proiectelor care propun achiziția de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300.000 euro.

Contribuția privată a beneficiarului poate fi reprezentată de contribuția în natură sub forma lucrărilor efectuate în regie proprie, care vor fi evaluate, de asemenea, pe baza costurilor standard.

Investițiile eligibile vor putea cuprinde, printre altele:

 1. Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă);
 2. Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile (de exemplu, plase antigrindina, stații meteo, echipamente anti-îngheț, pentru protecția plantațiilor pomicole împotriva înghețului târziu de primăvară etc.);
 3. Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 4. Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;
 5. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 6. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundarăa proiectului (din punct de vedere financiar);
 7. Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 8. În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro: înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate; crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea si/sau înregistrarea mărcii beneficiarului; crearea brandului/brandurilor produsului/ produselor condiționate care vor face obiectul comercializării.
 9. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.
 10. Investițiile în vederea comercializării, precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole.
 11. Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 12. Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
 13. Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 14. Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 15. Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, remorci agricole/ tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.
 16. În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.
 17. Cheltuielile de consultantă pentru management de proiect pentru obiectivul de investiții sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul Contractului de consultanță pentru managementul de proiect.

 

 • 7. Tineri Fermieri

Măsura DR 30  - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri are alpcat un buget de 250.691.764 euro.

Din acești bani vor putea obține granturi de câte 70.000 de euro  persoane cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care dețin competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șefi ai respectivei exploatații și dețin controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Descarcă de AICI toate ghidurile scoase în consultare publică de Ministerul Agriculturii, timp de 15 zile.

Ghidurile propuse sunt și pe site-ul AFIR.

Poți trimite propuneri și observații la adresele de email: pndr@madr.ro și relatii.publice@afir.info , în termen de 15 zile de la publicare.

 

 

Parallax

Vizualizari
9689
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri